سال 1395

عناوین اولویت های تحقیقاتی سال 95 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

ردیف

نوع پروژه

عنوان تحقیق

1

فنی

بررسی ارزش خاموشی بارهای مختلف شبکه به منظور دسته بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شبکه از لحاظ اهمیت بارها

2

فنی

ارائه راهکارهای بهبود مطالعات بورس انرژی با رویکرد سود اقتصادی

3

فنی

ارائه روشی برای بهینه سازی امنیت شبکه های LAN و WAN شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

4

فنی

امکان سنجی تولید برق از زباله های استان مرکزی

5

فنی

اولویت گذاری و پایش کاهش تلفات شبکه های توزیع برق استان مرکزی

6

فنی

بهبود حفاظت با استفاده از برقگیرهای نسل نوین بدون نیاز به ارت

7

فنی

تهیه نقشه راه تجهیزات سخت افزاری فن آوری اطلاعات

8

فنی

چالش های امنیت اطلاعات و راهکارهای مربوطه

9

فنی

سیستم قرائت از راه دور کنتورهای دیجیتال بر اساس شبکه هوشمند بی سیم

10

فنی

مطالعات پخش بار با حضور منابع DGها و انرژی های تولیدی تجدیدپذیر پس از اتصال به شبکه

11

فنی

موانع فنی اتصال مولدهای انرژی نو به شبکه ها

12

فنی

ارائه یک سیستم کنترل چند متغیره در اینورتر DG با تغذیه باتری جهت پیک سایی،شارژباتری و بهبود کیفیت توان در یک میکروگرید متصل به شبکه

13

فنی

نصب سیستم ارت موقت روی شبکه از سطح زمین

14

فنی

نقش تکنولوژی بومی سازی هارنس به عنوان جایگزین کمربندهای کنونی در کاهش حوادث

15

فنی

نقش نصب سیتم ارت موقت روی شبکه از سطح زمین در کاهش تلفات

16

فنی

یافتن الگوریتم های جدید برای بازآرایی شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

17

مدیریتی

اثربخشی خدمات غیرحضوری در واگذاری انشعاب مشترکین عادی و دیماندی

18

مدیریتی

ارزیابی نتایج اجراواستقرارمدلهاوابزارهای مدیریتی درشرکت

19

مدیریتی

باز مهندسی فرآیند آموزش و شناسایی اولویت های آموزشی

20

مدیریتی

بررسی عوامل موثربرسلامت کارکنان وکاهش مرخصی های استعلاجی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

21

مدیریتی

بررسی رابطه بین توسعه شغلی وشادی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

22

مدیریتی

بررسی رابطه هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

23

مدیریتی

بررسی عوامل موثربرافزایش رضایت کارکنان

24

مدیریتی

بررسی و مطالعه روش های نوین و اثرگذار اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای بخش های مختلف مصرف

25

مدیریتی

بررسی وشناسایی موانع تحقق عدالت سازمانی درشرکت توزیع برق استان مرکزی

26

مدیریتی

بهبود فرآیند اطلاع رسانی توزیع صورتحساب با رویکرد زیست محیطی

27

مدیریتی

تدوین دفترچه حوادث و شبه حوادث

28

مدیریتی

جانشین پروری برای مشاغل کلیدی در شرکت توزیع برق استان مرکزی

29

مدیریتی

راه کارهای ارتقاء خلاقیت کارکنان

30

مدیریتی

راه کارهای بهبود فرآیند وصول مطالبات با استفاده از تکنیک های ارتباطی مانند ارسال پیام صوتی

31

مدیریتی

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق استان مرکزی

32

مدیریتی

شناسایی و بهبود شاخصه های ارزیابی کارکنان

33

مدیریتی

نقش ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی برمیزان دستیابی اهداف سازمانی

تاریخ به روز رسانی:
1395/03/09
تعداد بازدید:
1654
Powered by DorsaPortal